Co je charakteristické pro drnové podzolové půdy?

Zformováno v jižní tajze pod jehličnatými-širokolistými, jehličnano-malolistými, borovo-modřínovými, mecho-bylinnými a travnatými lesy na skalách různého složení.

Půdní profil má následující morfologická struktura:

А – lesní podestýlka hnědých nebo hnědých tónů, skládající se z rostlinných zbytků různého stupně rozkladu, o tloušťce větší než 7 cm je rozdělena do dvou nebo tří subhorizontů;

AA1 – přechodný organominerální horizont obsahující významné množství jak minerálních částic, tak polorozložených organických zbytků;

А1 – humusový horizont o tloušťce 3 až 20 cm i více, šedý nebo bělavě tmavě šedý, hrudkovitě práškovitá nebo práškovitá struktura, sypký;

А1А2 – přechodný, nestejnoměrně zbarvený horizont: plochy s šedým a bělavě šedým zbarvením se střídají s plochami malovanými v hnědavých a bledých tónech; struktura je hrudkovitě prášková, patrná vodorovná dělitelnost;

А2 – podzolový horizont, bělavě světle šedý, někdy s lehkým plavým nádechem; deskovitá struktura s patrnou jemnou šupinkou nebo olistěním, v písčitých půdách často bez struktury;

А2B – přechodový horizont tloušťky 10-20 cm, hnědobělavá, křehká hrudkovitě drobnooříšková struktura, obsahuje hojný bělavý prášek, jsou jazýčky horizontu A2;

B – iluviální horizont, profilově nejhustší, hnědá, hnědohnědá nebo červenohnědá, ořechová, ořechově prizmatická struktura, lze rozdělit na subhorizony (Bl, B2, B3), v každém z nich se barvení stává méně intenzivní, hrubší a větší struktura, nižší hustota;

BC – přechodné, světle hnědé, světle hnědé tóny, kvádrová nebo kvádrově hranolová struktura, postupně přechází v horninu nezměněnou tvorbou půdy – horizont C;

Sodno-podzolové půdy mají kyselou reakci v celém profilu, vysokou (20-70%) nenasycenost zásadami. Obsah humus může dosáhnout 7-9%, ale pokles jeho obsahu s hloubkou je velmi prudký a ve složení humusu převládají fulvové kyseliny. Horní horizonty sodno-podzolových půd jsou ochuzeny o seskvioxidy a obohaceny o oxid křemičitý.

Rozlišují se tyto typy sodno-podzolových půd: sodno-slabě podzolové (horizont A1 > A2 nebo má formu skvrn), sodné středně podzolické (A1 = A2), drnově silně podzolický (A1 < A2).

Druhy se také liší tloušťkou humusového horizontu A1: slabě drn (A1< 10 cm), střední drn (A1 = 10 cm), hluboký drn (A1 > 20 cm).

Na spodní hranici výskytu podzolického horizontu, povrchového podzolu (A2 < 10 cm), mělký podzolický (A2 = 20 cm), hluboký podzolický (A2 > 30 cm).

READ
Jak hluboko zakopat kanalizační potrubí?

Podle stupně povrchové gleje se půdy dělí na neglejené, povrchově mírně glejové s železito-manganovými noduly v horizontu A.2.

Sodno-podzolové půdy se dělí podle obsah humusu v horizontu A1 na mírně humózní (do 3 % v panenském stavu a do 2 % na orné půdě), středním humusu (3 % v panenském a 5 % na orné půdě), vysokém humusu (více než 2 % v panenském a více než 4 % na orné půdě) .

Sodno-podzolové a podzolové půdy využívané v zemědělství jsou pro významné změny v jejich morfologii a vlastnostech zařazeny do zvláštní taxonomické skupiny. V Rusku se dělí na půdy rozvinuté, kultivované, vysoce kultivované a kultivované. Obdělávané a obdělávané půdy se rozlišují na úrovni podtypů sodno-podzolového a podzolového typu a obdělávané půdy se rozlišují jako zvláštní typ sodno-podzolových a podzolových půd.

Klasifikace se liší od písčitých (2 % fyzického jílu) po jílovité (10 % fyzického jílu). Významný obsah prašná frakce (někdy až 40 % i více v půdách Zauralu, západní a východní Sibiře) přispívá ke zhutnění orného horizontu. Struktura půdních agregátů je nestabilní (vodostabilní agregáty v Aslabiny pouze 20 %. Půdní profil je ostře diferencovaný z hlediska objemového složení: zvýšený obsah oxidu křemičitého v horních eluviálních horizontech, zejména v A2 (70 %) a akumulace částic bahna, fyzikálního jílu, seskvioxidů v iluviálním horizontu. Půdní reakce se pohybuje od silně kyselé (pHsůl 3,5. 4,5) až mírně kyselé (pHsůl 5,5. 6,0). Stupeň nasycení výměnnými kationty (bázemi) se pohybuje od 40 do 80 %. Nejkyselejší reakce je v horizontu Ao a A2a nejmenší v A2. Výměnné kationty obsahují hlavně vodík, vápník a hořčík. Vlivem rozvoje procesu drnu je v horizontu A patrná akumulace1 vápník. Hydrolytická acidita v půdách se pohybuje od 0,7 do 15 mg-ekv/100 g půdy, absorpční kapacita – od 5 do 10 a někdy až 15 mg • ekv/25 g půdy, v závislosti na obsahu humusu a fyzikálního jílu. Obsah humusu v sibiřských půdách se v horizontu A pohybuje od 30 do 35 %.1. V těžkých půdách poměr Cgk: Sfc = 0,1. 0,8; převládají formy spojené s R2О3. V půdách východoevropské části zóny tajgy-les v horizontu A1 obsah humusu se pohybuje od 1 do 4 %; jeho složení je humát-fulvát (Cgk : Sfc = 0,6. 0,9) a v ostatních horizontech poměr Cgk: Sfc klesne na 0,5. 0,03. Fulvové kyseliny jsou zastoupeny především agresivními frakcemi schopnými rozkládat minerály a hnědé huminové kyseliny jsou spojeny především s nesilikátovými formami seskvioxidů, proto se půdy po určité době i po vápnění stávají kyselými. V půdách severovýchodní zóny evropské části Ruska v horizontu A1 obsahuje 3 % humusu; výrazná pohyblivost seskvioxidů je patrná ve formě fulvátů a v menší míře ve formě humátů; fulváty železa a hliníku v horizontu B polymerují. Množství humusu prudce klesá s hloubkou do 5. 0,5 % v horizontu A2 v půdách všech oblastí zóny.

READ
Jak připravit oční roztok?

Obsah celkového dusíku se pohybuje od 0,01. 0,05 až 0,14. 0,2 %, hrubý fosfor – od 0,04 do 0,17 %, hrubý draslík od 1,0 do 2,5 %. Počet pohybujících se P2О5 v horizontu A1 1. 10 mg / 100 g a v kultivovaných půdách – až 25 mg / 100 g nebo více. Výměna K obsahu2O v horizontu A a Aslabiny 2. 30 mg/100 g. Převažují půdy s nízkou a střední dostupností mobilních forem K.2O a R2О5.

Lidé zabývající se pěstováním jakýchkoli plodin vědí, že dobrá úroda do značné míry závisí nejen na kvalitě semen a vynaloženém úsilí, ale přímo souvisí i s kvalitou půdy. Dokonce i nováček v tomto oboru je schopen rozlišit půdu s velkým množstvím písku od půdy s jílovými nečistotami. A ne každý druh půdy musí přijmout tak drastická opatření, jako je výměna půdy. V některých případech stačí provést správné jednoduché kroky, které mohou zvýšit výnos. A příkladem toho je sodno-podzolová půda.

Co je to?

Pokud mluvíme krátce o sodno-podzolové půdě, pak je to poměrně vzácná půda pro pěstování jakýchkoli plodin. Jeho popis připomíná vlastnosti podzolové půdy charakteristické pro poušť. Půda se vyznačuje takovými vnějšími znaky, jako je rozmazaný tvar s přebytkem vlhkosti, s jejím nedostatkem se na zemi objevují hluboké trhliny. Pokud jde o vnitřní vlastnosti, jedná se o extrémně chudou půdu, protože postrádá dusík, fosfor, draslík a další užitečné látky potřebné pro rostliny. V podzolických půdách převládá pryskyřice a vosk. Kromě toho je v této půdě zaznamenána vysoká kyselost, která také neumožňuje růst a vývoj rostlin.

Ale sodno-podzolové půdy jsou pouze skupinou podzolových půd. Má to svou zvláštnost. Hovoříme v něm o přítomnosti humusu – látky, která obsahuje prvky nezbytné pro růst rostlin. Jejich kvantitativní ukazatel je malý, ale to stačí k pěstování některých plodin za určitých podmínek. Procento humusu této odrůdy se pohybuje od 1 do 7. To však stačí k tomu, aby se tato půda nazvala jednou z nejúrodnějších ve srovnání se všemi podzoly. Takové půdy jsou běžné v přirozené zóně jižních lesů východoevropských a západosibiřských plání.

Pokud jde o země bývalého SSSR, většina tohoto typu půdy se nachází v Bělorusku, v Rusku zabírají 15% území a na Ukrajině – 10%.

Vlastnosti formace

Sodno-podzolová půda vzniká v procesu, řekněme, boje o přežití stromů a trav, spojeného s nedostatkem slunečního záření. Kvůli nedostatku tepla je půda například v lese pokrytá mechem, spadaným listím stromů a úlety, které hrají roli podestýlky. Pod takovou podestýlkou ​​se časem začne tvořit dřevitá podzolová půda. Tento proces není rychlý a přímo závisí na klimatu stávající půdy a také na její topografii.

READ
Je možné zasadit palmu do kokosového substrátu?

Za nejpříznivější formační prostředí jsou považovány paseky s dostatečným množstvím hlíny (vápenopískové horniny). Proces bude probíhat rychleji, pokud je v půdě hodně bahna. Pokud jde o reliéf, rovina je pro tento proces nejvhodnější, protože v ní nestagnuje vlhkost, která zcela proniká do země. Hlavní podmínkou pro takovou tvorbu půdy je vlhkost, která je důsledkem hojné vlhkosti a nedostatku slunečního světla.

Všechny plodiny, které pocházejí z této půdy (zpravidla je to tráva), se vyznačují dlouhým kořenovým systémem, který se živí vlhkostí ze spodních vrstev země, která také živí horní vrstvu. Tedy poměrně dobré odpařování. To je také cítit ve vzduchu, který je vlastní vlhkosti. Půda na takových místech téměř nikdy nevysychá. Jedinou výjimkou je abnormální horko. Tráva, která vznikla pod podestýlkou ​​na sodno-podzolové půdě, je obohacena o užitečné látky ze stejné podestýlky (spadlé listí, naplavené dříví – dobrá organická hmota, také bohatá na minerály a dusík). Podestýlka je příčinou vzhledu zvýšené kyselosti.

V procesu extrakce minerálů, organických látek a dusíku z podestýlky získává horní část půdy bělavou barvu.

Struktura a vlastnosti

Mechanické složení sodnopodzolové půdy přímo závisí na půdě, na které se sodnopodzolová odrůda tvoří. Mohou to být hlíny, písky, sprašové hlíny (vápnitá hlinito-písčitá hornina), morénové hlíny (heterogenní směs klastického materiálu) a písčité hlíny (sypké horniny reprezentované písčitými nebo slínovitými částicemi). V tomto ohledu se rozlišují následující odrůdy.

  • Těžká hlinitá. Díky vysokému obsahu jílu při deštích půda plave a za sucha tvoří velké a pevné bloky.
  • Středně hlinitá.
  • světle hlinitý, písčitá nebo písčitá.

Středně hlinité půdy, stejně jako lehké hlinité, mají dobré pronikání vlhkosti a tepla, proto jsou na rozdíl od těžkých hlinitých půd považovány za nejúrodnější. Každá odrůda má své vlastní granulometrické složení. Na lehkých hlinitých nebo písčitých půdách převládá hrubá prašnost (asi 12 %). Je-li typ hlinitý (1. a 2. odrůda), pak bude granulometrické složení zastoupeno především těžkým jílem.

Vlastnosti tohoto typu půdy jsou takové, že hydráty oxidu hlinitého, oxidu železitého, látky získané rozpadem listů, jíl a oxid křemičitý se všechny ukládají v určité hloubce, čímž se vytváří „iluviální horizont“ (obzor vymývání ). Vlivem kyselosti v půdě dochází k primárnímu a sekundárnímu rozpadu minerálů. Tvorba dřevin-podzolové půdy je navíc založena na tvorbě humusu, který se objevuje především díky humusu kořenového systému trav.

READ
Je možné zmrazit zeleninové pyré pro kojence?

V důsledku humusu kořenů stromů se také objevuje látka (humus), ale ve srovnání s travními plantážemi v malém množství. Humus se pod vlivem kyslíku rozkládá, přičemž zbarvuje půdní profil země do šeda (jeho odstín může být světlý nebo tmavý). Částice hořčíku, vápníku, manganu a železa se vlivem bylin hromadí v humusu. To má za následek snížení kyselosti. Vrchní vrstva s pomocí bylinek začíná získávat hrudkovitou strukturu. Jedná se o tvorbu sod-podzolové půdy.

Sodno-podzolová půda má následující morfologické znaky.

  • 3-5 cm zabírá lesní stelivo, vytvořené z padlých listů, suchých větví. (A0).
  • Na křehký, mírně hrudkovitý humusový horizont, který má šedou barvu (A20), připadá ne více než 1 cm.
  • Volný podzolický bělavý horizont. Jeho hloubka se pohybuje od 5 do 15 cm (A2).
  • Tmavě červený nebo světle červený iluviální horizont (B).
  • Poslední vrstva je nativní, nazývaná matečná půda (C).

Z hlediska struktury profilu sodno-podzolové půdy vědci rozlišují 4 její odrůdy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: