Jak by měly být budovy umístěny na pozemku?

Pravidla pro umístění budov na pozemku - normy SNiP

Postavit si vlastní bydlení a zařídit okolí není snadný úkol a je třeba to brát vážně. To platí i pro uspořádání stránek. Nesprávné umístění staveb může vést k různým potížím, a to dokonce tak, že stavby postavené v rozporu s právními normami budou muset být zbourány. I taková zdánlivá maličkost, jakou je plot mezi sousedními pozemky, může vést k soudnímu řízení. Abyste se takové situaci vyhnuli, měli byste si předem prostudovat pravidla pro umístění obytných a komerčních budov na území pozemku.

Hlavním dokumentem, který stanoví pravidla pro stavbu jakýchkoli konstrukcí, je SNiP – Stavební normy a pravidla. Obsahuje doporučení týkající se umístění budov, plotů a zelených ploch s ohledem na požární bezpečnost, architektonické a hygienické požadavky. Včetně SNiP najdete odpovědi na otázky týkající se toho, v jaké vzdálenosti od hranice pozemku můžete postavit dům a hospodářské budovy, zasadit stromy a keře.

Stavební předpisy pro instalaci oplocení

Při plánování instalace plotu na hranici pozemku se nemůžete řídit pouze svými vlastními přáními. Regulační dokumentace obsahuje určité požadavky týkající se umístění a výšky obvodových konstrukcí.

Existuje několik dokumentů, které standardizují vzdálenost k plotům a plotům, stejně jako jejich výšku. Za hlavní je považován SNiP č. 1972 vyvinutý v roce 441. Podle jeho požadavků by výška plotu mezi pozemky sousedů neměla přesáhnout 1,5 metru a výška vnějšího plotu – 2,2 metru. Místní úřady však mají právo zavést vlastní omezení pro konkrétní oblast. Z tohoto důvodu byste se před instalací plotu měli informovat na obecních úřadech, jaké požadavky se na oplocení vztahují.

Ignorování pravidel určujících vzdálenost mezi budovami na území sousedních pozemků může vést k vážným následkům. V případě soudu může být po porušovateli požadováno, aby odstranil všechna porušení na vlastní náklady. Proto byste měli pečlivě prostudovat stavební normy předepsané v SNiP a při rozvoji území se jimi řídit.

Hlavním požadavkem na ploty mezi pozemky je, aby instalovaný plot nezpůsoboval nepříjemnosti sousedům. Maximální přípustná výška závisí na typu plotu. U pletivových a příhradových konstrukcí by maximální výška neměla přesáhnout 1,5 metru. Požadavky na slepé ploty jsou přísnější – neměly by být vyšší než 70 centimetrů. Pokud výška plotu přesahuje stanovenou hodnotu, doporučuje se získat písemné povolení od sousedů. To vám v případě konfliktu pomůže prokázat, že máte pravdu. Stavební předpisy zároveň umožňují prodloužení slepého plotu o výšce 70 centimetrů pomocí jakýchkoli průsvitných materiálů na maximální povolenou hodnotu 1,5 metru. V některých regionech platí méně přísné stavební normy, které umožňují oplocení pozemku průhledným plotem do výšky 2,2 metru nebo pevným plotem do výšky 0,75–1,5 metru.

READ
Které dny jsou příznivé pro výsadbu pepře?

Výsadba živého plotu nezpůsobí žádné reklamace z hlediska stavebních předpisů. Prkenné ploty musí mít mezery o velikosti minimálně 50 % celkové plochy.

Pokud tloušťka plotu přesahuje 5 centimetrů, musí být umístěn na místě. Instalace konstrukce na hranici je možná pouze s písemným souhlasem sousedů.

Pokud instalovaný plot narušuje odtok dešťové nebo roztavené vody, což má za následek zaplavení majetku sousedů, je nutné provést drenážní systém nebo provést změny v návrhu. V opačném případě mají sousedé právo požadovat demontáž plotu.

Materiály použité při stavbě plotu musí být bezpečné a konstrukce musí být bezpečně upevněna, bez vyčnívajících nebo ostrých prvků. Trvalý plot by měl být postaven až poté, co budou stanoveny hranice pozemku a zapsány na katastrálním úřadě. Před tím byste měli použít dočasné oplocení, které lze snadno demontovat (například z pletiva).

Přípustná vzdálenost mezi domy sousedů

Pokud již vedle vašeho pozemku stojí obytné budovy, před zahájením výstavby budete muset vzít v úvahu stávající budovy na sousedních pozemcích. Podle norem SNiP bude vzdálenost od budovy k hranici pozemku záviset na materiálu budovy:

 • Maximální odstup musí být proveden ze stávající dřevěné konstrukce: nejméně 15 metrů, pokud se nový dům staví také ze dřeva, a nejméně 10 metrů, pokud je postaven z cihel, betonu nebo kamene.
 • Pokud jsou oba domy vyrobeny z nehořlavých materiálů, ale mají dřevěné podlahy, měla by být vzdálenost mezi nimi alespoň 8 metrů.
 • Pokud jsou obě budovy postaveny z nehořlavého materiálu a nemají dřevěné prvky, může být vzdálenost mezi nimi 6 metrů.
 • Vzdálenost mezi dvou- a třípatrovými soukromými domy, i když jsou z cihel nebo betonu, musí být větší než 8 metrů.

Umístění budov na území soukromého pozemku není přísně regulováno normami požární bezpečnosti.

Vzdálenosti od hospodářských budov k plotu pozemku

Stavební předpisy upravují minimální vzdálenost, ve které musí být přístavby umístěny vzhledem k plotu:

 • Přístřešek pro skladování vybavení nebo garáž by měla být postavena ne blíže než 1 metr od plotu. Zároveň musí být zbývající budovy na pozemku vzdáleny více než 6 metrů od plotu. Sklon střechy stodoly nebo garáže by měl směřovat k území jejího místa.
 • Přístřešky pro chov hospodářských zvířat a skleníky, ve kterých se používají organická hnojiva, jsou umístěny minimálně 4 metry od hranice pozemku.
 • Budovy, které používají otevřený oheň (kotelny, vany a sauny na tuhá paliva), musí být umístěny ne blíže než 5 metrů od plotu.
 • Záchod, venkovní sprcha, plynové nebo elektrické vany a sauny mohou být postaveny ne blíže než 2,5 metru od plotu.
 • Vysoké stromy musí být umístěny minimálně 3 metry od okraje pozemku. Vzdálenost se měří od středu kmene. Pokud se strom přiblíží, může jeho koruna zastínit sousedův pozemek. Středně velké stromy mohou být vysazeny 2 metry a keře – 1 metr od hranice pozemku.
READ
Jak dlouho lze čínské zelí skladovat?

Dodržováním stavebních předpisů se nejen vyhnete problémům se zákonem, ale také bude provoz budov pohodlnější a bezpečnější.

Jak lokalizovat budovy uvnitř hranic pozemku

Před zahájením výstavby byste měli nejprve vypracovat plán lokality, který bude odrážet umístění obytné budovy a všech hospodářských budov. K tomu se provádí topografický průzkum území. Hlavním regulačním aktem upravujícím umístění různých objektů na území je SNiP 30-02-97. Obsahuje doporučení zaměřená na zachování zdraví lidí. Především se jedná o předměty, které představují zvýšené epidemiologické nebezpečí:

 • Žumpy, chlévy pro hospodářská zvířata a drůbež je zakázáno umísťovat blíže než 12 metrů od obytného domu a sklepa.
 • Je povoleno instalovat septik nebo kompost ve vzdálenosti nejméně 8 metrů od studny.
 • Lázeňský dům, sauna nebo venkovní sprcha musí být umístěny nejméně 8 metrů od obytných budov a sklepů.
 • V případě sousedícího místa bytového domu a užitkového bloku, ve kterém jsou chována zvířata, jsou v nich uspořádány samostatné vchody ve vzdálenosti nejméně 7 metrů od sebe.

Působení těchto norem se vztahuje i na území sousedních sousedních pozemků.

Vzdálenost od domova k silnici

Při stavbě domů se používá pojem „červená čára“. Vyznačují hranici mezi územím soukromého pozemku a veřejnou ulicí nebo průchodem. Pokud je plot umístěn přímo na „červené čáře“, pak by se křídla brány a branka měly otevřít dovnitř. Je zakázáno blokovat nebo stavět průchod, protože to bude vytvářet překážky pro pohyb automobilů a chodců.

SNiP 30-02-97 stanoví následující pravidla pro umístění budov vzhledem k „červené čáře“:

 • Obytné budovy a hospodářské budovy musí být postaveny ve vzdálenosti ne blíže než 5 metrů od ulice.
 • Pokud pozemek nehraničí s ulicí (s názvem), ale s průchodem (uličkou bez názvu), musí být vzdálenost minimálně 3 metry.

Tyto požadavky nejsou doporučeními, jsou závazné. Pokud jsou zjištěna porušení, místní úřady mají právo požadovat jejich odstranění, včetně demontáže již postaveného domu. Navíc minimální přípustná vzdálenost od plotu k silnici závisí na položených komunikacích.

V jaké vzdálenosti od plotu by se měl nacházet dům na letní chatě?

Podle individuálních standardů bytové výstavby musí být minimální vzdálenost mezi obytným domem a plotem minimálně 3 metry. Nestojí za to stavět dům blíže k hranicím pozemku, a to nejen kvůli porušení stavebních pravidel, ale také na základě logiky a zdravého rozumu. Mezera mezi domem a veřejnou komunikací se stane bariérou pro hluk z ulice a zvědavé pohledy. Blízkost domu k plotu se navíc může stát problémem při provádění fasádních prací a stavebních rekonstrukcí.

READ
Trvá déle vařit krůtu nebo kuře?

I když majitel sousední chaty v současné době nemá námitky proti bližšímu umístění stavby, nedoporučuje se tuto klauzuli porušovat. Pozemek může časem změnit majitele, nebo si to rozmyslí soused. V důsledku toho dojde ke konfliktu, který bude nutné řešit soudní cestou. A protože dojde k jasnému nerespektování stavebních předpisů, nebude rozhodnuto ve prospěch toho, kdo zákon porušil. V důsledku toho může být udělena vysoká pokuta a může být vydán příkaz k nucené demontáži budov postavených s porušením předpisů.

Při plánování výstavby domu je tedy důležité zvážit následující požadavky na jeho umístění:

 • Je nutné ustoupit od „červené čáry“ od 3 do 5 metrů, v závislosti na tom, zda se ulice nebo průchod nachází mimo hranici pozemku.
 • Vzdálenost k sousedním domům by měla být od 6 do 15 metrů v závislosti na materiálu, ze kterého jsou postaveny.
 • Vzdálenost mezi domem a plotem musí být minimálně 3 metry.

Všechny tyto tři požadavky musí být splněny současně. Zbývající hospodářské budovy na místě musí být také umístěny s ohledem na požární bezpečnost a hygienické normy.

Závěr

Před zahájením stavby domu je důležité pečlivě si přečíst všechna aktuální pravidla a předpisy. Dodržování požadavků a doporučení uvedených v úředních dokumentech vám pomůže vyhnout se problémům s úřady a prokázat, že máte pravdu v případě stížností sousedů. Správné umístění budov na místě navíc zpříjemňuje jejich užívání a snižuje riziko požárů. Dodržení stavebních požadavků zaručuje bezpečnost vašeho zdraví a majetku.

Veškerá regulační dokumentace SNiP GOST, SANPiN atd. atd. je vyvíjena s přihlédnutím k mnohaletým zkušenostem z provozu, výroby, konstrukce a slouží především k zajištění bezpečnosti života a zdraví občanů a bezpečnosti jejich majetku, as jakož i úprava právních vztahů občanů.

Umístění budov na místě je také upraveno regulační dokumentací platnou v celé Ruské federaci.

Existují také pravidla využívání půdy (PZZ), vypracované orgány samosprávy, kterým staveniště patří. PZZ určují vzdálenosti mezi stavbami, velikost pozemků, přípustný počet podlaží a výšku konstrukce domu.

Předepsané požadavky mohou být povinné (je vyžadováno povinné dodržování těchto norem), tak i poradenské – volitelné, mohou to být již dříve zrušené povinné normy, takže by neměly být ani opomíjeny.

READ
Jak krmit mladé ovocné stromy na podzim?

Hranice webu

Hranice webu.

Chcete-li lokalizovat budovy na pozemku, prvním krokem je určit fyzické hranice vašeho webu – v některých případech mohou mít lokality již definované hranice a umístěny orientační body.

Není známo, zda při označování pozemků došlo k chybám a zda byly tyto orientační body stanoveny správně, proto, abyste si byli zcela jisti hranicemi pozemku, můžete si objednat katastrální geodetické zaměření.

Z čeho měřit vzdálenosti? Vzdálenosti pro umístění budov se měří od krajního bodu základové základny nebo, pokud neexistuje, od stěny budovy. Pokud prvky domu (arkýř, veranda, baldachýn, přesah střechy atd.) vyčnívají více než 50 cm z roviny stěny/suterénu, měří se vzdálenost od vyčnívajících částí nebo od jejich průmětu na zem. Zdroj SP 53.13330.2011 bod 6.7


Umístění domu na pozemku.

„Výsadba“ bytového domu na místě se provádí v souladu s následujícími regulačními dokumenty – PZZ místní správy (je nutné vyjasnit vzdálenosti v místě staveniště), SP 42.13330.2016 a SP 53.13330.2011. 30, SP 102-99-XNUMX

Obytná budova musí být umístěna s ohledem na tyto povinné požadavky:

 • Ve vzdálenosti 3 metry od sousedova plotu – plot by měl být umístěn na hranici pozemku. (SP 30-102-99, odstavec 5.3.2)
 • Ve vzdálenosti minimálně 5 metrů od červené čáry ulice (nejčastěji je to 5 metrů od hranice pozemku na straně ulice). (SP 30-102-99, odstavec 5.3.2)
 • Ve vzdálenosti nejméně 3 metry od červené čáry průchodů (SP 30-102-99 čl. 5.3.2)
 • Padající sníh nebo dešťová voda stékající ze střechy jakékoli budovy na sousedův pozemek jsou nepřijatelné.
 • Dodržování požárně bezpečnostních vzdáleností mezi budovami

Ulice – veřejný prostor ohraničený červenými čarami silniční sítě městských a venkovských sídel. Zdroj SP 42.13330.2016 odstavec 3.36

V regulační dokumentaci jsme pro tento případ nenašli definici pojmu „průjezd“, ačkoli definice pojmu „ulice“ ze souboru pravidel nedává jasné pochopení toho, co to znamená. Proto jsme nakreslili následující schéma.

Umístění bytového domu na pozemku

Místo, od kterého se měří vzdálenost od červené čáry (RL) ulice a příjezdové cesty (od asfaltu, od okraje vozovky atd.), je nejlepší ověřit u místního úřadu.

Umístění lázeňského domu na místě.

Lázeňský dům patří do seznamu hospodářských budov na místě, a proto se umístění lázeňského domu provádí s ohledem na následující povinné požadavky:

READ
Je možné zmrazit rajčata přes mlýnek na maso?

bod 5.3.8

 • Ve vzdálenosti minimálně 5 metrů od červené čáry silnice. (SP 30-102-99, odstavec 5.3.2)
 • Nejméně 6 metrů od oken obytných prostor (pokojů, kuchyní, verand) umístěných v sousedních oblastech ke stěnám lázeňského domu. (SP 30.102.99, odstavec 5.3.8)
 • Minimálně 1 metr od sousedova plotu. (SP 30-102-99, odstavec 5.3.4)
 • Padající sníh nebo dešťová voda stékající ze střechy jakékoli budovy na sousedův pozemek jsou nepřijatelné.
 • Dodržování požárně bezpečnostních vzdáleností mezi budovami
 • Vzdálenost od vašeho obytného domu je minimálně 8 metrů

Přikládáme vizuální schéma umístění lázeňského domu na místě.

Umístění lázeňského domu na místě

Umístění garáže na pozemku

Garáž patří do seznamu hospodářských budov na místě, a proto se umístění provádí s ohledem na následující povinné požadavky:

 • Minimálně 1 metr od sousedova plotu. (SP 30-102-99, odstavec 5.3.2)
 • Nejméně 6 metrů od oken obytných prostor (pokojů, kuchyní, verand) umístěných v sousedních prostorách ke stěnám garáže. (SP 30-102-99, odstavec 5.3.8)
 • Sypání sněhu nebo stékání dešťové vody ze střechy jakékoli budovy na sousedův pozemek je nepřijatelné
 • Výjezd z garáže je možný na hranici pozemku. Po dohodě.
 • Dodržování požárně bezpečnostních vzdáleností mezi budovami

Požární vzdálenosti mezi budovami

Požární vzdálenosti mezi budovami, konstrukcemi a konstrukcemi v závislosti na stupni požární odolnosti a třídě požárního nebezpečí konstrukce jsou uvedeny v tabulce č. 1* Přílohy č. 1 (povinné) SNiP 2.07.01-89* platí pro budovy umístěné na území individuální bytové výstavby, soukromé pozemky pro domácnost.

Pro budovy nacházející se na území SNT, DNT článek 75. Požární vzdálenosti na územích zahrady, chaty a pozemků pro domácnost (článek již není v platnosti 12. července 2012 – federální zákon ze dne 10. července 2012 N 117-FZ.)

Požární vzdálenosti mezi budovami

Umístění zelených ploch na pozemku (stromy a keře)

 • Vzdálenost od kmenů vysokých stromů je 4 m k hranicím sousedů. Mezi vysoké stromy patří stromy nad 3 metry.
 • Vzdálenost od středně velkých kmenů – 2 m; Stromy, jejichž výška nepřesahuje 3 metry.
 • Vzdálenost od keřů 1 metr.
 1. Kořenový systém stromů může velmi růst.
 2. Stromy vytvářejí na místě stín.
 3. Listí nebo plody ze stromů mají tendenci opadávat, v důsledku čehož „znečišťují“ okolí.

Splnění výše uvedených požadavků a doporučení pomůže vyhnout se soudním sporům se sousedy a také pomůže zajistit pohodlné a bezpečné bydlení na místě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: