Jak určit výšku komína kotelny?

Předpokládáme, že odvod spalin z kotlů do atmosféry se provádí přirozeným tahem a pro každý kotel je instalován samostatný komín.

Výška komína je určena 27, m:

kde hk.u. – odpor plynové cesty instalace kotle (viz příloha I), Pa;

Рbar. – barometrický tlak v projektované oblasti, Pbar. = 99500 Pa 28;

tn., Td.g.– teplota venkovního vzduchu v nejchladnějším pětidenním období a teplota spalin jsou 29 ˚C.

Нd.t. = 28,6 * 360 / [99500 * ( 1 / (273 + (-28)) – 1 / (273 + 180) ) ] = 55,2 m

Výška komína vypočtená pro režim odvodu spalin přirozeným tahem v topné sezóně je 55,2m.

Seznam použitých zdrojů

SP 42-101-2003. Obecná ustanovení pro projektování a výstavbu plynových rozvodů z kovových a polyetylenových trubek.

SNiP 23-01-99 Stavební klimatologie.

SNiP 2.01.01-82 Stavební klimatologie a geofyzika.

SNiP 2.04.07–86* Tepelné sítě.

SNiP II-35-76 Instalace kotlů.

Skaftymov N.A. Základy zásobování plynem. – L., 1975. – 343 s.

Zhila V.A. Plynové sítě a instalace: Učebnice. manuál pro životní prostředí .prof. vzdělání / V.A. Zhila, M.A. Ushakov, O.N. Brjuchanov. – M.: Ediční středisko „Akademie“, 2003. – 272 s.

Shur I.A. Kontrolní body a instalace plynu. / I. A. Shur – L.: Nedra, 1985. – 288 s.

Kotov V. M. Návod k výběru a výpočtu regulátorů tlaku plynu, bezpečnostních zařízení, filtrů, průtokoměrných membrán a hydraulického štěpení (GRU) RM 1.9-78. / V. M. Kotov – Saratov: GIPRONIIGAZ, 1978. – 210 s.

Kyazimov K.G., Gusev V.E. Základy plynového hospodářství. – M.: Vyšší škola, 2000 – 462 s.

Kazimov K.G. Příručka mladého plynaře: Reference. příspěvek. – M.: Vyšší škola, 1992. – 304 s.

PB 12-529-03 Bezpečnostní pravidla pro rozvody plynu a systémy spotřeby plynu.

SP 42-102-2003 Projektování a výstavba plynovodů z kovových trubek.

Příručka provozovatelů plynových kotelen / ed. E. B. Stolpner. -L.: Nedra, 1976. – 528 s.

Borschov D. Ya. Stavba a provoz nízkoenergetických kotelen: Učebnice. manuál pro profesionálně-technické školy – 2. vyd., rev. a doplňkové – M.: Stroyizdat, 1989. – 198 s.

Brjuchanov O. N. Zemní a umělé plyny: Učebnice pro prof. vzdělávání / O. N. Brjuchanov, V. A. Zhila. – M.: Ediční středisko „Akademie“, 2004. – 208 s.

READ
Co je lepší pro byt: konvektor nebo olejový ohřívač?

Ryabtsev N.I. Zemní a umělé plyny. – M.: Stroyizdat, 1978. – 264 s.

Informační brožura „PREMAGAS. Membránový plynoměr. Typ VK G-1,6, G-2,5, G-4″ č. 9/02.

Prospect „Kotel na ohřev vody KV-08 G (KV-0,69-95 G)“, JSC „Biysk Boiler Plant“

Návod k obsluze KVA-0,8 Gn / pas Kt 360.00.00.000 RE. OJSC “Kirov Plant”

Návod k obsluze KBM-0066 RE “ZIOSAB-2500”.

Brožura „Vytápěcí kotle do 1020 kW“ 12-03/D, WOLF GmbH.

Technický list “Kotel VIESSMANN Vitoplex 300” 5829 205 GUS 4/2001.

„Parní kotle typ DKVR“ Technický popis a návod k instalaci a obsluze kotlů.

Brožura “UNIVERSAL U-ND/U-HD Nízkotlaký parní kotel” DA001R, vydání 6 (04/03), LOOS International.

Brožura “UNIVERZÁLNÍ U-HD vysokotlaký parní kotel” DA025, vydání 8 (01/03), LOOS International.

Weishaupt Avenue 2/97 RUS

Weishaupt Avenue 1/98 RUS

Návod k obsluze LGTI.407273.001 OM „ROTAČNÍ PLYNOMĚRY RVG (G16 – G250)“.

Technický popis a návod k obsluze LGTI.407221.007 K „TURBÍNOVÝM PLYNOMĚRŮM TRZ (G1600 – G4000)“.

Brožura “PREMAGAS: turbínový plynoměr, typ RPT-3”

1 SP 42-101-2003 Všeobecná ustanovení pro projektování a výstavbu plynových rozvodů z kovových a polyetylenových trubek. – str. 88

10 Skaftymov N.A. Základy zásobování plynem / N.A. Skaftymov. – L., 1975. – 343 s. – s. 239-241

11 tam. – str. 239

12 Informační brožura “PREMAGAS. Membránový plynoměr. Typ VK G-1,6, G-2,5, G-4″ č. 9/02

13 SNiP 23-01-99 Stavební klimatologie

14 SNiP 2.04.07–86* Tepelné sítě. – str. 2.

15 SNiP II-35-76 Instalace kotlů. – str. 3

16 Zhila V.A. Plynové sítě a instalace: Učebnice. manuál pro životní prostředí .prof. vzdělání / V.A. Zhila, M.A. Ushakov, O.N. Brjuchanov. – M.: Vydavatelské středisko „Akademie“, 2003. – S. 156.

17 Shur I. A. Kontrolní body a instalace plynu. / I. A. Shur – L.: Nedra, 1985. – 288 s. – s. 199-201.

18 tam. – str. 203

19 Kotov V. M. Návod k výběru a výpočtu regulátorů tlaku plynu, bezpečnostních zařízení, filtrů, průtokových membrán a hydraulického štěpení (GRU) RM 1.9-78. / V. M. Kotov – Saratov: GIPRONIIGAZ, 1978. – 210 s.

20 Shur I. A. Kontrolní body a instalace plynu. / I. A. Shur – L.: Nedra, 1985. – 288 s. – str. 178.

READ
Jak správně pečovat o keře černého rybízu?

21 Kotov V. M. Návod k výběru a výpočtu regulátorů tlaku plynu, bezpečnostních zařízení, filtrů, průtokových membrán a hydraulického štěpení (GRU) RM 1.9-78. / V. M. Kotov – Saratov: GIPRONIIGAZ, 1978. – 210 s.

23 Kyazimov K.G., Gusev V.E. Základy plynového hospodářství. – M.: Vyšší škola, 2000 – 462 s.: nemoc. – S.187

24 Zhila V.A. Plynové sítě a instalace: Učebnice. příspěvek na životní prostředí. prof. vzdělání / V.A. Zhila, M.A. Ushakov, O.N. Brjuchanov. – M., 2003. – 272 s. – str. 58

SP 42-101-2003 Všeobecná ustanovení pro projektování a výstavbu plynových rozvodů z ocelových a polyetylenových trubek. Aplikace.

25 PB 12-529-03 Bezpečnostní pravidla pro systémy distribuce a spotřeby plynu, bod 3.2.8

SP 42-102-2003 Projektování a výstavba plynovodů z kovových trubek. – P.2

26 Ryabtsev N.I. Zemní a umělé plyny. – M.: Stroyizdat, 1978. – 264 s. – s. 94-95.

27 Borschov D. Ya Stavba a provoz nízkoenergetických kotelen: Učebnice. manuál pro profesionálně-technické školy – 2. vyd., rev. a doplňkové – M.: Stroyizdat, 1989. – 198 s. – str. 93.

Komín pro kotelnu: výpočet rozměrů a elektroinstalace ochrany před bleskem

Provozní účinnost topného kotle závisí na tahu, pro jehož vytvoření je pro kotelnu zkonstruován komín. Síla přirozeného tahu, která ovlivňuje proces spalování paliva, závisí na teplotě atmosférického vzduchu, teplotě zplodin hoření a výši barometrického tlaku a také na parametrech komína. Proto jsou rozměry potrubí pro odvod kouře vypočteny s extrémní přesností. Nedostatečná výška komína může způsobit slabý tah. Závada musí být odstraněna instalací odsávačů kouře, které zajišťují umělý tah. Vypouštění zplodin spalování paliva do atmosféry by nemělo zhoršovat ekologickou situaci v obydlené oblasti. Odvod plynů a jejich rozptyl v atmosféře musí probíhat v dostatečné výšce, přesahující všechny stávající budovy v blízkém okolí.

Stanovení šířky pásma

Potrubí pro odvod kouře jsou cihlové, železobetonové, sklolaminátové. Oblibu si získávají modulární komíny, vyrobené z nerezové oceli a sestavené jako stavebnice z jednotlivých dílů, vybraných podle průměru a výšky budované konstrukce.

V každém případě instalace začíná po vypracování projektu a schválení příslušnými orgány. Projektová dokumentace musí obsahovat aerodynamický výpočet komína kotelny, který se v současnosti provádí pomocí automatizovaných programů.

READ
Jak správně naředit agar-agar na džem?

Komín pro kotelnu

Výška komína pro kotelnu závisí na množství paliva spáleného v kotlích za jednotku času

Při provádění výpočtů je stanovena minimální hodnota propustnosti konstrukce odvodu kouře, která je schopna zajistit běžný provoz kotelny při provozu zařízení při maximální možné zátěži. Pokud v této fázi dojde k chybě ve výpočtech, budou se plyny hromadit v potrubí plyn-vzduch nebo topném kotli. Výpočet aerodynamických parametrů dává jasnou představu o možné úrovni výkonu systémů tryskání a tahu komína. Inženýrské výpočty výšky a průměru budoucí konstrukce musí provádět techničtí specialisté s příslušným specializovaným vzděláním.

Co se bere v úvahu při určování výšky?

Při navrhování komína je důležité poskytnout environmentální zdůvodnění jeho rozměrů, vypočítaných s přihlédnutím k rozptylu emisí škodlivých látek do atmosféry vznikajících při spalování paliva. Výpočet výšky komína kotelny musí splňovat hygienické normy požadované pro obchodní a tovární podniky. V tomto případě se vždy bere v úvahu pozaďová koncentrace nebezpečných látek v atmosféře vyplývající z působení jiných fungujících zdrojů znečištění. Tato hodnota je ovlivněna následujícími faktory:

  • meteorologické podmínky atmosféry v místě kotelny;
  • rychlost proudění vzduchu;
  • vlastnosti terénu;
  • teplota výfukových plynů atd.

Důležité! Na základě povoleného objemu emisí škodlivin se vypočítá optimální výška komína kotelny. Vzhledem k tomu, že environmentální situace ve většině hustě osídlených oblastí je nepříznivá, je stavba ve většině případů postavena nad návrhovými ukazateli odpovídajícími minimální možné úrovni. V řídce osídlených oblastech se řídí výškou komínů stávajících kotelen.

Výpočty pevnosti a stability konstrukce

Tah ovlivňuje nejen výška, ale i průměr komína kotelny, jehož velikost závisí na množství spáleného paliva za jednotku času.

V závislosti na rozměrech konstrukce odvodu kouře se vypočítá základ, konkrétně se stanoví:

  • jeho design;
  • požadovaná hloubka;
  • dostatečná plocha podrážky atd.

Důležité! Při výpočtu průměru komína je obvyklé používat následující ukazatele rychlosti plynu na výstupu: 15-20 m/s s přirozeným tahem (gravitací); 20-30 m/s s umělým tahem v potrubí do výšky 100 m; 35-40 m/s s umělým tahem v potrubí o výšce 100 až 180 m.

Rozsah průměrů komínů konstruovaných z cihel a železobetonu se pohybuje od 1,2 m do 9,6 m. Je třeba poznamenat, že minimální průměr železobetonových trub je 3,6 m.

READ
Jak ošetřit slivoně proti hnilobě ovoce v červenci?

Jak zajistit účinnou ochranu před bleskem?

Množství práce potřebné k provedení ochrany kotelny před bleskem je stanoveno regulačním dokumentem RD 34.21.122-87. Výběr optimální možnosti ochrany konstrukce před bleskem závisí na konstrukci komína a také na materiálu jeho výroby.

Nekovové komíny jsou vybaveny metrovými hromosvody, jejichž počet závisí na výšce konstrukce. Jeden hromosvod stačí na potrubí o výšce 15-50 m, dva pro konstrukci o výšce 50-150 m, tři pro objekt přesahující 150 m. V druhém případě ochrana před bleskem komína kotelny může být vyrobena ve formě ocelového prstence položeného podél jeho horního konce.

Schéma uzemnění

Můžete použít aktivní hromosvod, ale pokud máte kovový komín, tak ho stačí pořádně uzemnit a bude to stačit

V konstrukcích ze železobetonu působí výztužné tyče jako proudové vodiče, které jsou spojeny na samém vrcholu konstrukce svařováním nebo kroucením. Kovové trubky samy o sobě jsou hromosvody, proto není třeba instalovat další prvky ochrany před bleskem.

Nosná konstrukce konstrukce odvodu kouře je ve všech případech spojena s uzemňovacím vodičem ochrany před bleskem pomocí svodu z kruhové oceli o průměru 12 mm.

Jak vidíte, výpočet rozměrů komína, stejně jako návrh jeho prvků ochrany před bleskem, je složitý úkol, jehož řešení je nejlépe svěřit specializovaným firmám. Instalace konstrukce se provádí v souladu s projektem a je přijata do provozu komisí, která nutně zahrnuje zástupce společnosti vyvíjející projekt stavby.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: