Jak určit vzorec hloubky založení?

Hloubku založení určíme podle odstavců 2.25-2.33 [1] v následujícím pořadí.

1. Určete odhadovanou hloubku zamrznutí df nosné vrstvy zeminy pomocí vzorce:

Poznámka: Index I znamená, že výpočet se provádí podle první skupiny mezních stavů.

df = kd fn = 0,4 1,35 = 0,54 m,

kde k je koeficient zohledňující teplotní režim budovy, braný podle tabulky 1 [1] nebo přílohy. 3, tabulka 3.1 této učebnice, k = 0,4; d fn – standardní hloubka promrzání půdy, stanovená v závislosti na klimatické oblasti stavby podle pokynů v odstavcích 2.26 a 2.27 [1] nebo podle schematické mapy str. 92[9]; S. 104 [10] nebo adj. 3, Obr. 1 této školicí příručky, pro Moskvu d fn =

2. Podle tabulky 2 [1] nebo přibl. 2, tabulka 2.2 této učebnice zjišťujeme, zda hloubka založení závisí na hloubce promrznutí půdy. K tomu určíme hodnotu

df + 2 = 0,54 + 2 = 2,54 m.

Protože dw = 10 m > df + 2 = 2,54

m, pak pro naši nosnou vrstvu – žáruvzdornou hlínu s indexem tekutosti zeminy JL = 0,27 – je hloubka založení d 1 přiřazena ne menší než vypočtená hloubka promrzání zeminy df.

3. Určete hloubku založení d podle požadavků na návrh (obr. 4.1):

d = h sub + h cf + h 1 + Hf – h c = 2,0 + 0,1 + 0,2 + 1,5 – 0,15 = 3,65 m,

kde h suterén je výška suterénu, h suterén = 2,0 m (viz formulář pro upřesnění výchozích údajů o konstrukci); h cf – tloušťka konstrukce podlahy suterénu, h cf = 0,1 m;

h 1 – tloušťka vrstvy zeminy od okraje základu po dno suterénu, h 1 = 0,2 m; H f – výška základu, H f = 1,5 m; h c – výška základny, h c = 0,15 m (viz formulář pro upřesnění výchozích údajů o konstrukci).

ZÁVĚR: Protože vypočtená hloubka zamrznutí df zeminy je menší než návrhová hloubka d základu, bereme jako vypočtenou hloubku základu větší z nich, tzn. d = 3,65 m.

Absolutní výška základny je:

FL = DL – d = 159,50 – 3,65 = 155,85 m.

4.4. Určení rozměrů základny základu

Poznámka: Základy sloupů plného obdélníkového průřezu mohou mít výšku H f (od spodní části podešve k okraji) rovnou 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0 a 4,2 m. Základy dvouramenných sloupů mohou mít výšku H f 1,8; 2,1; 2,4; 3,0; 3,6 a 4,2 m.

Rozměry základové základny jsou určeny v následujícím pořadí.

1. Protože je základ vystaven normálové síle N II a ohybovému momentu M II, považuje se za excentricky zatížený. Základ je tedy navržen pravoúhlý půdorys, protáhlý v rovině působení momentu, přičemž poměr stran základu je uvažován v mezích η = bf / lf = 0,6 ÷ 0,85. Přijímáme η = 0,75.

2. Na základě přijatého poměru stran určíme předběžné (přibližné) rozměry základové základny. Šířka základové základny bf je určena vzorcem

kde η je koeficient poměru stran základové základny, η = 0,75; R 0 – počáteční vypočtený odpor půdy IGE-1, R 0 = 227,77 kPa; γ mt – průměrná měrná hmotnost základového materiálu a zeminy na jeho lavicích, γ mt = 20 kN/m 3 ; d – hloubka založení, vzdálenost od úrovně terénu k patě základu (obr. 4.1), odběr d = 3,65 m.

READ
Jak užívat propolisovou tinkturu na spaní?

Pak je délka základové základny lf určena vzorcem:

lf = b η f = 0 2, , 75 63 = 3,51 m.

Výsledné rozměry základové základny bf a lf se zaokrouhlí na násobky 0,3

m na větší stranu. Vezmeme bf = 2,7 ma lf = 3,6 m.

3. Určete poměr délky budovy nebo konstrukce k její výšce L / V = ​​42/19 = 2,2 m (viz formulář pro upřesnění výchozích údajů o konstrukci).

4. Pomocí vzorce (7) bod 2.41 [1] objasníme vypočtený odpor základové půdy R. V tomto případě je vypočtený odpor stanoven za předpokladu možného promočení sesedací vrstvy zeminy během provozu objektu a pomocí vypočtených hodnot

pevnostní charakteristiky (ϕ a с II) ve stavu nasyceném vodou podle bodu 3.9b [1] podle vzorce:

R = γ c 1 k γ c 2 [ M γ kzbf γ II + M qd 1 γ II / + ( M q − 1) db γ II / + M cc II ],

kde γ с 1 a γ с 2 jsou koeficienty provozních podmínek, γ с 1 = 1,2 a γ с 2 = 1,06, převzaté podle tabulky 3 [1] nebo přílohy. 2, tabulka 1.1 této studijní příručky, tato studijní příručka; k – koeficient, protože síla

Poznámka: Pokud se při určování rozměrů bf a lf ukáže, že např. bf = 1,84 m, pak při zaokrouhlení nahoru násobkem 0,3 m je třeba vzít bf = 2,1 m. To však může vést k neoprávněným náklady převyšují materiál, proto se doporučuje brát bf = 1,8 m.

charakteristiky půdy (ϕ a c II) se zjišťují přímými zkouškami, pak k = 1,0; М γ , М q , М с – koeficienty závislé na úhlu vnitřního tření ϕ (kapitola 7, tabulka č. 47) nosné vrstvy zeminy, pro ϕ = 18 ° – М γ = 0,43, М q = 2,73 , М с = 5,31, jsou brány podle tabulky 4 [1] nebo adj. 4, tabulka 4.2 této učebnice; bf – šířka základové základny, bf = 2,7 m; kz – koeficient, kz = 1,0, protože šířka základové základny bf = 2,7 < 10 m; db – hloubka suterénu – vzdálenost od plánovací úrovně do

úroveň podlahy suterénu, db = h suterén – ​​h c = 2,0 – 0,15 = 1,85 m (obr. 4.1); c II – vypočtená hodnota měrné adheze podkladní zeminy

přímo pod patou základu, s II = 4 kPa (kapitola 8, tabulka č. 47);

γ II / – zprůměrovaná vypočtená hodnota měrné hmotnosti zemin ležících nad patou základu (v přítomnosti podzemní vody, stanovená s přihlédnutím k váženému účinku vody), je určena vzorcem:

γ II / = γ d 1 d = γ 1 = ρ 1 g = 1,75 10 = 17,5 kN/m 3,

zde γ 1 je měrná hmotnost půdy nenarušené struktury IGE-1; ρ 1 = 1,75 g/cm 3 – hustota půdy nenarušené struktury IGE-1 (článek 1, tabulka č. 47); g = 9,82 ≈ 10 m/s 2 – zrychlení volného pádu; γ II – totéž, pod patou základu. Vzhledem k tomu, že vypočtený úsek II (A-7) se nachází blíže vrtu č. 3, vezmeme tloušťku zeminy podle vrtu č. 3. Poté,

READ
Je možné pít tymián, pokud máte vysoký krevní tlak?

hlubina zalozheniya fundamenta

Hloubka základů ovlivňuje dvě klíčové oblasti celé stavby: spolehlivost domu a náklady na jeho stavbu. Mnoho lidí předpokládá, že čím hlubší základ, tím je spolehlivější, ale v praxi to zdaleka není vždy pravda a cena práce s tímto přístupem bude vždy příliš vysoká.

Chcete-li správně určit hloubku základny, musíte vzít v úvahu mnoho faktorů. V našem článku budeme hovořit o tom, jaké údaje potřebujete k provádění výpočtů, mluvit o dopadu na hloubku typu základů a typu budovy a také zvažovat pravidla pro prohlubování vzácných typů základů.

Důležitost správného výpočtu hloubky založení

Ne vždy je možné, aby ti, kteří se plánují zapojit do výstavby, najmout zkušeného odborníka, který vypracuje projekt budoucího domu. V tomto případě budete muset určit hloubku základu sami. Tento parametr je jedním z klíčových, a proto je tak důležité jej správně vypočítat.

Důležitost správného výpočtu hloubky založení

Hloubka základny základu je úroveň, ve které je základna umístěna vzhledem k povrchu. Pro stanovení tohoto parametru je nutné vzít v úvahu typ struktury, klimatické vlastnosti, typ půdy, krajinná specifika a také hladinu podzemní vody. Následující charakteristiky budovy závisí na tom, jak kompetentně se provádějí výpočty:

 • jak dlouho základ domu vydrží;
 • bude v chatě vysoká vlhkost;
 • zda bude konstrukce stabilní;
 • jaká bude síla stěn.

Obecná pravidla pro stanovení hloubky založení

Volba hloubky základu by měla být provedena s ohledem na následující doporučení:

 • podrážky všech částí základny musí být položeny ve stejné hloubce;
 • minimální hloubka základu je 50 cm od povrchu země (výjimkou jsou skály, v tomto případě bude nutné odstranit horní zvětralou vrstvu);
 • v nosné vrstvě zeminy je nutné položit základ do hloubky 0,1–0,2 m od jejího vrcholu;
 • pokud to podmínky dovolí, je nutné položit nosný základ nad hladinu spodní vody, v takovém případě nebude nutné zhotovovat drenážní systém, zůstane zachována přirozená struktura základových půd, bude možné rychle vybavit základ (pokud tuto podmínku nelze splnit, budete muset provést štětovnici stěn jámy, systém pro odvádění taveniny a dešťové vody, což prodraží zemní práce);
 • pokud je na stavbě vrstevnatá vrstva zemin, musí být podklad vybaven na jedné vrstvě zeminy nebo na zeminách s blízkou stlačitelností, jinak bude nutné zvolit takový typ základu, aby odolal nerovnoměrnému sedání.

TOP-5 článků o stavebnictví:

3 hlavní faktory určující hloubku založení

Co určuje hloubku založení? Nejprve je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • inženýrsko-geologické;
 • hydrogeologické;
 • klimatický.

Geotechnické

V závislosti na typu půdy se bude lišit i její odolnost. Existují tedy půdy slabé, se střední nebo vysokou únosností.

 • Slabé: rašeliniště, hlíny, bažinaté půdy.
 • S průměrnou únosností: hlinité půdy (vzdutí), pískovce, půdy s kamenitými vměstky.
 • S vysokou únosností: kamenité půdy.

K určení značky hloubky založení je nutné pochopit, které půdy se nacházejí pod horní úrodnou vrstvou půdy, jaký je jejich odpor. Tyto parametry bude možné zjistit po provedení inženýrsko-geologické studie.

READ
Jak krmit okurky, aby nezežloutly?

Vlastnosti půdy můžete určit pomocí referenčních knih nebo provedením laboratorní studie:

 • Téměř všechny země naší země již geologové prozkoumali. Výsledky takových průzkumů ve formě vertikálních průzkumů jsou v archivech obvodních odborů urbanismu a architektury.
 • Můžete si vyžádat kopii geologického vertikálního průzkumu s odkazem na místo stavby budoucího domu. Takže budete mít vlastnosti vrstev půdy na vaší stavbě na dosah ruky. Pokud není možné tyto informace získat, můžete použít tabulky z regulační dokumentace: SP 22.13330, GOST 5180-2015.

Geologické charakteristiky půdy lze také získat empiricky. K tomu se provrtá půda, odeberou se vzorky ve formě krychlí o straně 1 cm a poté se provedou zkoušky ve stavební laboratoři. Kostka je vystavena tlaku, aby se zjistila odolnost půdy.

Hydrogeologické

Chcete-li zjistit GWL, vytvořte kopii vertikálního průzkumu. Hloubka základu závisí na tomto parametru. Je důležité, aby základna byla výše než spodní voda. To je vysvětleno skutečností, že půda se může začít vymývat z podrážky nosné základny, v důsledku toho dojde k nerovnoměrnému sedání domu, zhroutí se.

2. Hydrogeologické

Pokud je suterén příliš vlhký, objeví se plísně a houby. V důsledku toho se podpůrné pole začne zhoršovat a nezáleží na tom, z jakého stavebního materiálu je vyrobeno. Z tohoto důvodu by měla být podrážka nadace nad hladinou podzemní vody.

Důležité! Pro stanovení GWL najděte studnu umístěnou v těsné blízkosti staveniště. Vzdálenost od úrovně terénu k vodní hladině je požadovaným ukazatelem hladiny podzemní vody.

Klimatický

Ve výše uvedených regulačních dokumentech na mapě bude možné najít vaši stavební oblast, přičemž bude uvedena hloubka zamrznutí půdy. V zimě si můžete sami určit, v jaké hloubce je půda zmrzlá.

Tato charakteristika se navíc nachází v okresním archivu odboru urbanismu a architektury. Je nemožné dovolit, aby podrážka základny domu byla v mrazivé zóně. V opačném případě se v důsledku zvednutí půdy začnou základy hroutit.

Vliv typu základu na hloubku základu

Při stavbě chat, garáží, lázní, letních kuchyní se používají standardní typy základen. Hloubka základu bude v každém případě jiná.

Páska

Tento typ nadace se používá nejčastěji a je rozpočtový. Pásová konstrukce je vhodná pro mírně nebo nekamenité půdy. Neměl by být postaven na heterogenních a jílovitých, stejně jako podmáčených půdách.

Pokud plánujete vytvořit pásový základ, hloubka pokládky může být následující:

 • Mělký. V tomto případě je konstrukce ponořena o 0,5 m.
 • Středně hluboký. Hloubka založení základu – 0,7–1 m.
 • Hluboce zapuštěné. Podrážka se nachází v hloubce 1,2–1,5 m

Pro severní oblasti se doporučuje prohloubit základnu o 200 cm.

Sloupec

Tento základ je vhodný pro lehké domy s výškou jednoho patra, které budou stát na stabilním podkladu. Konstrukčně je sloupová základna vyrobena ve formě svislých sloupů, které jsou umístěny podél obvodu budovy a také pod nosnými zdmi.

READ
Jaká je vzdálenost mezi svorkami v pásovém základu?

Sloupec

Takový základ byste neměli používat na nestabilních a jílovitých půdách, nebo když je chata dostatečně masivní. Hloubka sloupovitého základu je 20–40 cm pod úrovní mrazu půdy.

Deska

Základna monolitických železobetonových desek je pevná a spolehlivá. Pokud je hloubka pokládky malá, bude šířka základu rovna rozměrům budovy.

Nejčastěji se monolitická deska prohloubí o 20–50 cm, přičemž celková tloušťka nepřesahuje 100 cm.Takovou základnou je jedna konstrukce s domem, takže budova bude chráněna před negativními účinky vzdutí půdy. Nezapomeňte, že uspořádání základny desky bude vyžadovat spoustu peněz a úsilí.

Důležité doporučení!Když půda zamrzne do hloubky více než 250 cm, nejlepší možností je vytvořit pilotovou nebo deskovou základnu a opustit pásový základ.

Dispozice domu a hloubka základů

Výpočet hloubky základu závisí na uspořádání a konstrukčních prvcích domu:

 • Potřebujete suterén, jak bude umístěn;
 • v jaké hloubce je položen základ budov umístěných v těsné blízkosti staveniště;
 • v jaké hloubce jsou podzemní inženýrské sítě.

V případě, že je nutné vybavit sklep nebo jámu, musí být hloubka základny nejméně 40 cm pod úrovní podlahy. Současně by měly být části budoucího základu položeny na různých úrovních.

Pokud není možné umístit základnu tímto způsobem, přechod z úrovně do úrovně by měl být proveden pomocí kroků. Jejich výška se rovná základovému bloku.

Pokud bude stavba od zdi ke zdi k již postavenému domu, je důležité, aby hloubka základů odpovídala. Když jsou podzemní inženýrské sítě umístěny pod budovou ve výstavbě, podrážka základny by měla být na úrovni jejich vstupu do domu.

Tento přístup ochrání trubky před tlakem nosné konstrukce, přičemž základ nebude na sypkých půdách, které se používají jako polštář při pokládce potrubí.

Postup pro výpočet hloubky založení

Hloubka pilotového základu, desky nebo pásu je vypočítaná charakteristika, získává se empiricky, přičemž se bere v úvahu několik parametrů najednou. Získaný výsledek je tedy ovlivněn typem a vlastnostmi půdy, geologickým a geofyzikálním umístěním staveniště, konstrukčními prvky domu, úrovní zamrznutí půdy, hladinou podzemní vody a nasycením půdních vrstev vlhkostí. .

Pro výpočet požadovaného parametru je nutné určit hloubku sezónní normy zamrzání půdy.

Dekóduje se takto:

d0 – indikátor se mění v souladu s referenčními údaji pro typ půdy na vašem místě:

0,23 m – zemina, což je 80% jíl.

0,28 m – zemina na bázi jemného písku.

0,3 m – zemina na bázi hrubého a štěrkopísku.

0,34 m – kamenitá půda, štěrk.

Když je půda heterogenní, budete muset určit základní půdy a poté vypočítat d jako aritmetický průměr.

Mt – pro výpočet tohoto parametru musíte najít součet absolutních hodnot průměrných měsíčních záporných teplot pro chladné období. Využít můžete i data z adresáře, jsou zprůměrována pro každý region. Takže pro region Kostroma budou hodnoty následující: -7,8; -7,1; -1,3; -1,1; -5,6.

Mt

Pokud není možné určit typ půdy, měli byste si koupit vrtačku, tento nástroj je k dispozici v železářství, a poté udělat malou studnu ve středu staveniště a také v rozích. Takže zjistíte, jaký typ půdy je ve vaší oblasti. Nejčastěji jsou v moskevské oblasti půdy hlinité a jílovité.

READ
Co lze vyrobit ze starého slunečnicového oleje?

K normativní hodnotě zamrznutí půdy, vypočtené podle výše uvedeného vzorce, se zavádí změna ve formě koeficientu Kh a získá se konečná hodnota této hodnoty.

Zde Kh je koeficient s konstantní hodnotou 1,1. Hodnota koeficientu Kh pro budovy vytápěné centrálním systémem se předpokládá 1,2.

Když se plánuje postavit vytápěnou chatu, ale se studeným suterénem, ​​musíte vzít referenční hodnotu Kh – 0,8.

Nuance hloubky stupňovitého základu

Když se plánuje postavit chatu na pozemku se svahem, je důležité si uvědomit, že hloubka základu by se měla měnit v krocích. K tomu se nejlépe hodí pásový nebo sloupový základ.

Základna železobetonové desky je nejodolnější a nejspolehlivější, lze ji použít v oblastech se sklonem nejvýše 28–35ᵒ. Stupňovitý základ je vyroben tak, že spodní stěna je opěrná, takže bude muset být hlubší. Schematicky to lze znázornit následovně: nejprve je pro horní stěnu připraven příkop, jehož hloubka se rovná vypočítanému parametru.

Pro spodní opěrnou zeď se vykope výkop o stejné hloubce, ale bednění se zvedne do takové výšky, aby jeho horní hranice byla ve stejné vodorovné rovině s horním řezem bednění horní stěny.

Po dokončení lití by se měl z vnější strany spodní stěny nalít podpěrný sklon, v důsledku toho bude hloubka spodní stěny rovna hloubce horní stěny (vzhledem také vezměte v úvahu výšku pro kompenzaci svah).

Boční stěna základny pásky je stupňovitá, to znamená, že její délka je rozdělena na úseky po 2 metrech. Na každém z nich musíte vytvořit vodorovné dno příkopu. Výchozím bodem je prohloubení horní stěny.

Jak je boční stěna základny na svahu ztrojnásobena, názorně si ukážeme na příkladu. Představte si, že potřebujete postavit chatu 6 x 6 m, zatímco pozemek má sklon 15ᵒ. Je nutné přidělit 3 kroky boční stěny o délce 2 m.

Kvůli schůdkům bude vyrovnán sklon, přičemž je důležité, aby podrážka na každém schodu byla vodorovná. Počáteční bod je umístěn nahoře, konec na spodní stěně, kde bude základ položen v hloubce 80 cm, ale kvůli sklonu bude koncový bod umístěn 1,6 m pod vrcholem, tento parametr může vypočítat pomocí geometrických vzorců trojúhelníku. Výška stupňů je 1,6 : 3 = 0,53 cm.

Aby se chata po mnoha letech zachovala v perfektním stavu, je důležité správně položit základy. Pokud dojde k chybě, bude problematické ji odstranit. Chcete-li vypočítat hloubku základu, musíte vzít v úvahu stavební předpisy, jakož i specifika místa, konstrukční prvky budovy. Pokud zvolíte správnou hloubku, dům se ukáže jako silný a spolehlivý, zatímco finanční náklady na jeho výstavbu budou optimální.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: