Je možné provádět svářečské práce v bytě?

Při svařování se používají hořlavé látky, vysoké teploty a různá zařízení, proto svářečské práce v interiéru musí být prováděny v souladu se všemi bezpečnostními předpisy. V opačném případě existuje vysoká pravděpodobnost zranění svářeče nebo požáru.

Bezpečnost je přitom ovlivněna nejen technologií spojování dílů, ale také dostupností potřebné ochrany pro samotného svářeče, pracovními podmínkami v místnosti a kvalitou skladování zařízení a materiálů pro práci. V našem článku vám řekneme, jak bezpečně provádět svářečské práce v interiéru.

Nebezpečí vnitřních svářečských prací

Jakákoli operace svařování zahrnuje použití vysoké teploty. Elektroda, bez které se elektrické svařování neobejde, a hořák pro svařování plynem za provozu mají teplotu měřenou v tisících stupňů Celsia. Zpracovávané kovové konstrukce se ohřívají téměř stejně, bez ohledu na to, zda mluvíme o řezných nebo svařovacích prvcích.

To vše vede k tomu, že náhodný kontakt svařování s hořlavými předměty se snadno změní v příčinu požáru. Musíte také pochopit, že horký kov se může šířit, kapat a stříkat. To znamená, že při svařovacích pracích v místnosti často prohoří dokončovací materiály a může dojít k propálení nábytku.

Nejvážnější nebezpečí představují plynové svařovací lahve – při nedodržení skladovacích norem mohou vést k výbuchu.

Pokud svařujete v interiéru, pamatujte na své sousedy, protože horké kovové částice mohou přeletět za vaši plochu. Řekněme, že svařování na balkoně, výměna stoupaček a další operace prováděné v koupelně mohou vést k takovým nepříjemným následkům.

Při svařování v jakékoli místnosti je důležité nezapomenout na existující riziko požáru. Doporučuje se předem informovat ostatní obyvatele o plánovaných akcích a po svařování několik hodin sledovat situaci v oblasti dokončených prací, aby nedošlo k doutnajícímu požáru.

Bezpečnostní požadavky na prostory, materiály a zařízení

Obvykle by se svařování mělo provádět na místech k tomu určených se speciálním vybavením a větráním. Pokud je třeba takovou práci provádět v uzavřených nádobách nebo místnostech, je důležité, aby odborník chránil dýchací systém pomocí dalších prostředků. Bezpečnostní opatření při svařování s použitím plynového zařízení v interiéru vyžadují, aby byly lahve uchovávány odděleně a každé pracoviště bylo izolováno zástěnami.

Doporučená četba

Dalším důležitým parametrem je osvětlenost, proto je nutné zajistit dostatečný přístup světla.

Nezapomeňte provádět údržbu zařízení včas, pomůže vám s tím plán preventivní údržby uvedený v pokynech.

Všechny bezpečnostní normy lze dodržet pouze ve specializovaných dílnách, kde se svařování doporučuje. K tomu se prvky svařované konstrukce pokládají na rovné, čisté povrchy, které nevedou proud, nebo se vzájemně spojují pomocí svorek nebo magnetických čtverců. Pamatujte, že je důležité nejprve očistit veškeré vybavení používané při práci od nečistot a ulpělých částic. Kromě toho jsou pro svařování vhodné pouze nástroje vyrobené z materiálů, které nepodléhají vznícení.

READ
Skalník obecný

001.jpg

Ochranné prostředky pro vnitřní svářečské práce

Svářeč musí mít při práci speciální oděv. Uniformu vydává a nakupuje organizace najímající specialistu v souladu s řadou požadavků.

K výrobě svářečských uniforem se používají nehořlavé, přírodní materiály. Upozorňujeme, že pro tyto účely nelze použít syntetiku. Nejběžnější jsou plátno, semišové obleky a výrobky ze štípenky. Pro svařování v zimní sezóně je povoleno látkové oblečení.

Ruce svářeče musí být chráněny speciálními rukavicemi nebo palčáky. Předpokládá se, že nejvyšší úroveň ochrany poskytují pracovní rukavice vyrobené ze štípenky a semiše. Na rozdíl od těchto materiálů plachtové výrobky nevydrží ani jeden posun, protože rychle vyhoří.

Boty mohou být vyrobeny z různých materiálů, ale nejčastěji se používají plachtové boty a holínky. Z bezpečnostních důvodů jsou povoleny boty s gumovou podrážkou nebo vyrobené z modernějších materiálů. Zkušení svářeči preferují takový, který nemá v podrážce hřebíky. Faktem je, že posledně jmenované, dokonce i s minimální vlhkostí, vedou k nepohodlí při svařování v interiéru. Nejvýrazněji se to projevuje u lidí se sníženou úrovní tělesného odporu.

K ochraně obličeje a zejména očí používejte svářečskou masku nebo štít. Pro potřeby domácnosti jsou někdy vyráběny ručně, což je plné problémů s orgány zraku a kůže. Pamatujte, že i malá mezera v konstrukci může být nebezpečná. Z tohoto důvodu se doporučuje pořídit si jednoduchou a levnou průmyslovou masku. Pak nebudete muset oči obnovovat neustálým používáním speciálních kapek.

Inspektorát BOZP zvýšil požadavky na svářečské kukly. GOST 9497-60 stanovuje standard, podle kterého světelný filtr zajišťuje zadržení škodlivého světelného záření, aniž by narušoval ovládání svarové lázně a polohu elektrody. Proto musí mít okénko normální rozměry, díky nimž má svářeč dostatečný výhled.

Pravidla pro provádění svářečských prací v interiéru

Žádné práce s plynovým plamenem nelze provádět:

 • Bez přítomnosti specialisty, studenti plynových svářečů, zaměstnanci podniků, kteří neprošli speciálním školením a nezískali kvalifikační osvědčení.
 • Bez předběžné kontroly provozního stavu zařízení, jakož i zjištění poruch nebo porušení provozního řádu. Ten zahrnuje poškození prvků vybavení. Kromě toho by práce neměly být prováděny pomocí zařízení s prošlou certifikací nebo s netěsnými spoji.
 • Na konstrukcích, prvcích zařízení, výrobcích, které byly nedávno natřeny hořlavými základními nátěry nebo barvami a laky.
 • V ochranném oděvu, ochranných rukavicích, znečištěné rostlinnými tuky, oleji, ropnými produkty a hořlavými kapalinami.
 • V případě přímého kontaktu lahví s hořlavými plyny, O2 s různými typy elektrických kabelů.
 • Na tělesech zařízení, kontejnerech, potrubí, komunikacích, pokud jimi prochází hořlavé, toxické materiály nebo prochází elektrický proud. Podobné pravidlo platí pro prvky stavebních projektů z lehkých kovových konstrukcí izolovaných hořlavými, těžko hořlavými materiály.

Přesným prováděním organizačních a technických opatření uvedených v předpisech je možné dosáhnout bezpečných svářečských prací v interiéru:

 • Před zahájením svařování je nutné připravit okolí tím, že jej očistíme od materiálů náchylných k hoření, včetně odpadu zbytkového po výrobě a hořlavých nečistot. Požadovaný poloměr lze nalézt v příloze 3 „PPR v Ruské federaci“.
 • Poloměr čištěné plochy přímo závisí na výšce svařovacího bodu od úrovně podlahy/země. Tím se uvolní poloměr minimálně 5 m při práci na úrovni podlahy a 14 m při svařování 10 m nebo více od povrchu podlahy/země. Tento přístup je spojen se schopností kapek kovu, horkého okují a škváry odletět různými směry.
 • Před svařováním různých typů nádob, úseků sítí pro čerpání kapalných hořlavých, hořlavých materiálů, všech hořlavých a hořlavých kapalin se z nich odčerpávají.
 • Po vyprázdnění se nádoby umyjí, ošetří horkou párou a odvětrá. Dále se měří obsah nebezpečných látek ve vzduchu – to pomáhá předcházet výbuchům a požárům při svařování.
 • Pro svářečské práce v místnostech s vysokou kategorií nebezpečí výbuchu a požáru jsou předem odvětrávány, je zajištěn nepřetržitý provoz ventilačních systémů a neustále je monitorován výskyt hořlavých plynů a par.
 • Všechny hořlavé konstrukce, které nelze během práce odstranit z prostor a nacházejí se v okruhu čistící zóny, například podlahy, musí být uzavřeny, zastřešeny, zakryty plachtami a rolemi z nehořlavých materiálů. V tomto případě lze použít kovová zástěna, ohnivzdorné tkaniny/plsti, případně nastříkat vodu.
 • Místo, kde se provádějí svářečské práce v interiéru, je povoleno oplotit provizorní pevnou nehořlavou přepážkou/zástěnou o výšce minimálně 1,8 m a maximální mezera k podlaze je 50 mm. Ta je pokryta kovovou síťovinou s maximální velikostí buněk 1 mm2.
 • Před svařováním zavřete všechna dvířka, poklopy ve stěnách, příčkách a stropech, aby jiskry, vodní kámen a kapky roztaveného kovu nepadaly do místností v bezprostřední blízkosti. Případné stavební, technologické nebo instalační otvory musí být chráněny protipožárními clonami a štíty.
 • Povinnou přípravnou fází je registrace a schválení správy zařízení pro pracovní povolení pro práci za tepla ve formě dodatku 4 k „PPR v Ruské federaci“.
 • V bezprostřední blízkosti plánovaného místa svářečských prací jsou instalovány hasicí přístroje. Druhy, hmotnost/objem jejich náplně jsou uvedeny v příloze 1 „PPR v Ruské federaci“.
READ
Jak správně ošetřit rostliny čpavkem?

Svářečské práce v interiéru: analýza bezpečnostních norem

Požadavky na skladování materiálů a zařízení pro svařování v uzavřených prostorách

Kromě bezpečnostních opatření je důležité důsledně dodržovat normy pro údržbu a používání svařovacích materiálů a zařízení.

Níže jsou uvedeny základní požadavky na zařízení a komponenty:

 • Pro skladování svařovacích produktů je vhodná pouze samostatná suchá místnost, ošetřená od škůdců a hlodavců. Faktem je, že vlhké nebo netěsné hadice mohou způsobit výbuchy a požáry při práci s plyny nebo ohněm. Za ideální podmínky pro údržbu takových zařízení se považuje teplota +15 °C a vlhkost 40 %. Splnění požadavků na prostory se považuje za povinné, protože jsou zahrnuty do podmínek ochrany práce při svařování.
 • Elektrody by měly být skladovány na suchém a chladném místě. Vysoká vlhkost způsobuje jejich zvlhnutí, což znamená, že nemohou poskytnout oblouk pro práci. Pokud byla porušena pravidla údržby a elektrody absorbovaly přebytečnou vlhkost, lze je opatrně vysušit v troubě.
 • Generátory jsou instalovány co nejspolehlivější – neměly by padat, viklat se ani se dotýkat jiných zařízení umístěných v blízkosti. Použití generátorů bez vodního uzávěru je přísně zakázáno. Zařízení musí být umístěno svisle a nesmí vykazovat žádné poruchy. Podle bezpečnostních předpisů vyžaduje práce při teplotách pod 0 °C sledování stavu vody. Pokud se změní na led, nezačínejte se svařováním, dokud se hadice a vodní džem nezahřejí.
 • Lze použít pouze hadice o délce 20 m a více Při instalaci je povolena práce se 40 metrovými hadicemi. Za žádných okolností není dovoleno připojit různá zařízení k současnému připojení několika hořáků najednou.

Pro použití při svářečských pracích musí být hadice v dobrém stavu a nepoškozená. Během procesu svařování plynem nelze měnit umístění hadic určených pro přívod kyslíku a acetylenu. K jejich těsnému zajištění se používají svorky nebo drát. Hadice jsou udržovány v souladu se skladovacími normami pro svařovací materiály, musí být složeny do kroužků, aby se zabránilo prasknutí a rozdrcení.

Při odšroubování ventilu nedovolte, aby se proud plynu dostal k okolním pracovníkům. Válce se instalují svisle, umisťují se na rovnou plochu nebo lze použít stojany zajištěné svorkami. Láhev nesmí být umístěna méně než 5 m od zdroje plamene. Mezi ním a topným zařízením musí být dodržena vzdálenost minimálně 1 m.

READ
Jak vypadá nedostatek vápníku na okurkách?

Přísným dodržováním norem pro použití svařovacích materiálů zajišťujete vlastní bezpečnost při svářečských pracích v uzavřených prostorách.

Používá někdo ? Obzvláště mě zajímá, co použít jako zástěnu, aby jiskry nespálily nábytek/tapetu a nezapálily. Jak důležité je mít poblíž hasicí přístroj?

PS. Tady jsem viděl pořad o buržoazních lidech, kteří v dílně montovali auto, občas se mil obrázek, jak jeden něco dělá, a druhý stojící vedle připraveného hasicího přístroje.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Tady jsem viděl pořad o buržoazních lidech, kteří v dílně montovali auto, občas se mihl obrázek, jak jeden něco dělá, a druhý stojící vedle připraveného hasicího přístroje.

K ručnímu ovlivnění svářeče je pravděpodobně potřeba hasicí přístroj, pokud je něco svařeno na nesprávném místě

Vážně, ze svařování je hodně kouře a k tomu toxický kouř. Zejména při svařování legovaných ocelí, neželezných kovů atd. Kromě toho, že zapáchá celý byt, zničí vám to zdraví. Je lepší vařit na otevřeném balkoně.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Sergey_G. napsal:
Vážně, ze svařování je hodně kouře a k tomu toxický kouř. Zejména při svařování legovaných ocelí, neželezných kovů atd. Kromě toho, že zapáchá celý byt, zničí vám to zdraví. Je lepší vařit na otevřeném balkoně.

:-)

Není tam žádný balkon, opravdu nechci být na schodišti – možná budou sousedé nervózní Ale vařit moc neplánuji.

Vrátíme-li se k původní otázce – není moc šancí na založení požáru?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

2maximkr,
Pokud jsou podlahy dřevěné, pak je pravděpodobnost požáru velmi vysoká a těžko se uhasí. Nebezpečné je také vaření vedle desek s dutým jádrem, podél nich může být tažen oheň. Pokud je dům železobetonový panel, pak neexistuje žádné zvláštní nebezpečí, kromě kouře, jak naznačil 2Sergey_G. . V místě svařování odstraňte všechny úlomky a zameťte. Něco položte, nejlépe břidlici nebo plech, ale můžete použít i sololit, stačí to namočit – cákance kovu zničí jakýkoli povlak. Zakryjte také stěny. Můžete použít plachtu – jen plachtu, a ne jakoukoli silnou látku. S poloměrem přibližně jeden a půl metru. Poblíž umístěte kbelík s vodou a mokrý hadr. Podívejte se předem, kde je rozvaděč, vypněte elektřinu, kdyby se něco stalo. Po dokončení svařování nemůžete hned odejít, zůstaňte hodinu.
PS Pokud můžete součást svařit na jiném místě, je lepší to udělat. Opravdu to smrdí kouřem. A s největší pravděpodobností to nezakryjete, budete spoléhat na náhodu.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva
READ
Máta peprná, použití a kontraindikace, olejové receptury, odvary, tinktury

Nejlepší je azbestová tkanina. Dokonce jsem s tím uvařil dýmku v hadrové pohovce. Dobře poslouží mokrý hadr.

Pokud je to něco malého, můžete to uvařit nad vanou. Nejprve do ní nalijte vodu.

Nevařte na balkóně.

Jiskra může vletět do jakékoliv mezery někde za základní lištou pod parketami.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Vařené poloautomaticky. U poloautomatu je mnohem méně jisker a cákanců, ale přesto zůstaly na koberci spáleniny. Vařil jsem to na kusu sádrokartonu, práce byla malá. Je dobře, že dělám renovaci a stejně vyhazuji koberec. Ve vašem případě je to lepší na schodech. Sousedům to bude s největší pravděpodobností jedno, hlavní věcí je nedělat si moc legraci.

Mimochodem, nedoporučuji vařit nad vanou, roztavený kov je báječně svařen do smaltu a dlaždic.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

2maximkr, šancí na požár moc není, ale ty co existují, IMHO úplně stačí na to, aby se nestarali o názory sousedů nebo se s nimi domluvili a vařili na schodech, napojeni na panel. Faktem je, že pokud je elektroinstalace v bytě stará, pak ji výkonná svářečka snadno spálí přímo na stěnách. No a TBC taky nikdo nezrušil. Nelijte vodu do fungující svářečky.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Ano, hledal jsem v Yandexu – jen nadměrné množství požárů kvůli porušení bezpečnostních pravidel při svářečských pracích. Ale co přesně porušují, není jasné:

Zdá se, že k tématu není nic jiného než potřeba chránit místo svařování.

Pamatuji si, jak svářeči přišli svařovat trubky a instalovat dveře – neotevřeli okna, nikdo nic nestínil, neviděl mokré hadry ani hasicí přístroje. V důsledku toho na podlaze zůstaly jiskry. Jak typické je to?

2Destroyer: Jak zjistit, jaké podlahy jsou v domě (stalinistické)?

2blackbird: O kabeláž se opravdu nebojím – svářečka a invertor byly nedávno vyměněny.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

:-(

Jo a jak se kyblík vody, mokré hadry a vana spojí se svařovacími proudy? Mám podezření, že to není moc dobré

2Destroyer: je možné položit plachtu na podlahu nebo je to zbytečné?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

maximkr napsal:
Pamatuji si, jak svářeči přišli svařovat trubky a instalovat dveře – neotevřeli okna, nikdo nic nestínil, neviděl mokré hadry ani hasicí přístroje. V důsledku toho na podlaze zůstaly jiskry. Jak typické je to?

Takže asi vařili na plynu. Sám jsem používal svařování přímo na stole u otevřeného okna, mám rohovou místnost, tzn. Na jedné stěně je okno a na druhé stěně balkon do pravého úhlu (neumím tam vařit), dobře se větrá, jako prostěradlo jsem použil prostěradlo starých getinaků, ale zkusil jsem i silnou azbestovou látku, Nelíbilo se mi to, snadno se to propaluje. Pokud elektrodou příliš netřesete a není příliš jisker a stříkanců, vařím také s invertorem a zápach zmizí.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Neviděl jsem žádné mokré hadry ani hasicí přístroje. V důsledku toho na podlaze zůstaly jiskry. Jak typické je to?
99 %. Navíc zvýšení platby za clonu nic nepřinese. Bezpečnostní opatření budou dodržena pouze v případě, že bezprostředně hrozí fyzický zásah, například páčidlem nebo netopýrem v rukou blízkého majitele bytu.
Jak zjistit, jaké podlahy jsou v domě (stalinistické)?
Zeptejte se v kanceláři. Nebo vařit daleko od zdí.
Jo a jak se spojí kbelík vody, mokré hadry a vana se svařovacími proudy?
Normálně se k sobě hodí. Svářečka má speciálně nízké napětí. Už jste někdy viděli někoho vařit v dešti nebo v louži? Hlavní věc je, že se voda nedostane na samotný svářeč, je jich 220.
Je možné položit plachtu na podlahu nebo je to zbytečné?
Vidíte, jiskry létají na stěny. Snadno vás před nimi ochrání plachta, je to lněná látka. Kapky roztaveného kovu padají na podlahu. Potřebujete mokrou plachtu a tahle věc je stejně dobrá bouračka nábytku jako jiskry.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: